Necesitatea proiectului

Situl Natura 2000 și aria naturală de interes naţional Cheile Lăpuşului au fost instituite pentru a proteja și a conserva habitate și specii de mamifere, amfibieni si insecte.

Planul de management elaborat prin proiect va avea în vedere toate speciile și habitatele de interes comunitar de pe teritoriul ariilor naturale protejate și va fi realizat în urma unor studii minuțioase de teren. Acestea se referă la:
• Analiza caracteristicilor socio-economice ale teritoriului pe care se desfășoara ariile naturale protejate;
• Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a tuturor speciilor și habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul ariilor naturale protejate;
• Evaluarea amenințărilor actuale și potențiale, a surselor de impact antropic și stabilirea măsurilor de management/conservare pentru speciile și habitatele de interes comunitar din ariile naturale protejate;
• Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a habitatelor și a speciilor de importanta comunitară/națională;
• Elaborarea unei baze de date GIS (compatibila cu baza de date ANPM).
Cele enumerate anterior sunt activități premergătoare elaborării propriu-zise a planului de management, care odată finalizat va fi supus procedurii de avizare, conform prevederilor Directivei SEA, transpus în legislația națională prin Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, pentru ca apoi să fie supus aprobării de către Ministerul Mediului, în vederea implementarii sale.
Problemele și amenințările care periclitează ariile protejate cuprinse în proiect se pot împărți în două mari grupe:

• lipsa datelor recente privind componenții biotici și abiotici ai ecositemelor, respectiv lipsa măsurilor de management adecvat care să asigure conservarea lor pe termen lung;

• lipsa de informare a locuitorilor și a factorilor interesați privind existența ariei protejate (mai ales a celor de importanță comunitară) și privind posibilitatile de valorificare a patrimoniului natural fără amenințarea obiectivelor de conservare.