Ghid de vizitare

Pe teritoriul sitului Natura 2000 și al Rezervației naturale Cheile Lăpușului sunt permise activităţi de turism și agrement, cu respectarea următoarelor reguli de vizitare:

• Nu este permisă abandonarea deşeurilor pe teritoriul sitului Natura 2000 și al rezervației. Deşeurile vor fi transportate de către turişti sau alte categorii de vizitatori, în afara perimetrului ariei naturale protejate, la punctele de colectare special amenajate;

• Este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului Natura 2000 și al rezervaţiei. Excepţiile pot fi: personalul custodelui, personalul silvic şi al celorlalte organe ale statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu), în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii (patrulări/controale);

• Camparea pe teritoriul sitului și al rezervației este permisă numai în locuri special amenajate. Camparea în alte zone decât cele permise se poate face numai cu aprobarea custodelui, pentru activităţi care nu aduc atingere stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor şi în situaţii justificate ca benefice ariilor naturale protejate;

• Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face numai cu avizul custodelui, iar în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale;

• Utilizarea de foc deschis pe teritoriul sitului Natura 2000 și a rezervației este permisă numai în locurile special amenajate; este interzisă defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului;

• Colectarea de elemente de origine naturală de pe teritoriul ariilor protejate se face în condiţiile legii;

• Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative sau indicatoare, a plăcilor, stâlpilor, a semnelor de marcaj existente, precum şi a amenajărilor tehnice de siguranţă de pe traseele turistice şi/sau tematice;

• Perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) pe trasee sau în locurile de campare este strict interzisă;

• Competiţiile, manifestările de grup de orice fel, cursurile de orice fel care presupun accesul pe teren în situl Natura 2000 și a rezervației se organizează doar cu avizul custodelui. Pentru obţinerea avizelor, programul acestor acţiuni se trimite în scris la Asociaţia Profesională Geommed, care va emite aprobare scrisă cu precizarea eventualelor excepţii de la prevederile prezentului Regulament;

• Pe parcursul activităţii de patrulare permanente, custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului ROSCI0030 și a rezervației, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei si faunei şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun;

• Vizitatorii care observă activități care dăunează mediului, sunt rugați să anunțe imediat custodele ariei naturale protejate;

• Vizitarea sitului Natura 2000 și a rezervației trebuie să fie organizată atent, turiștii se vor asigura că sunt echipați adecvat, conform anotimpului și condițiilor meteo prognozate, că dețin hrană și apă în cantități suficiente pentru toată durata vizitei și că bateria telefonului va rezista suficient de mult sau că există o baterie de rezervă/ posibilitate de reîncărcare.

Vă mulțumim.
Asociația Profesională Geommed