Obiectivul general

Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/constientizarea factorilor interesati cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

Prin domeniul și tematica abordate, de întărire a managementului siturilor Natura 2000 și implicit de dezvoltare a Rețelei Natura 2000 în România și implementarea Directivelor Habitate și Păsări, proiectul contribuie direct la: realizarea obiectivului specific 4.1. al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020, și anume „Creșterea gradului de protectie și conservare a biodiversității prin masuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” Prin intermediul proiectului se implementează o acțiune de tip A (elaborarea planului de management) pentru situl Natura 2000 vizat de proiect, contribuind astfel la protejarea și conservarea ariei naturale vizate de proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
  1. OS 1 - Elaborarea Planului de management pentru aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpuşului, in concordantă cu legislatia in vigoare. Acest obiectiv este corelat cu: A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7.
  2. OS 2 - Cresterea nivelului de informare, educare si constientizare a factorilor interesati cu privire la importanta si rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect, evidentiindu-se conceptul de dezvoltare durabila locala: dezvoltare economica viabila, protectia mediului si mentinerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de interes comunitar. Acest obiectiv este corelat cu: A.2.1., A.2.2., A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.4, A.2.2.5.
  3. OS 3 - Dezvoltarea capacitaților organizatiilor si institutiilor implicate in managementul Sitului Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpuşului. Acest obiectiv este corelat cu: A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.4,
    A.5, A.6.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Durata implementării proiectului este de 30 de luni, începând cu data de 21.06.2018.
Valoarea totală a proiectului este de 3.479.419,22 lei.
Valoare totală eligibilă a proiectului este de 3.479.419,22 lei și va fi finanțată astel:
  • 2.957.506,34 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
  • 521.912,88 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: